"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΠΑΤΑΛΗΣ !!!! 13.530€ ξοδεύουμε στο ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για ΜΑΚΕΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ!!!

«Δαπάνες Δημιουργικού Διαφόρων Εντύπων », πρ/σας δαπάνης 13.530,00€, ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα, 5/09/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 51475

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
Παροχής Υπηρεσίας/Εκτέλεσης Εργασίας με τίτλο: «Δαπάνες Δημιουργικού Διαφόρων

Εντύπων », μη υπαγόμενης στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (42 Α΄) συνολικής

δαπάνης 13.530,00 (συμ/νου ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

(άρθρο 20 παργ. 13 του Ν. 2731/2008 – 263 Α΄).
 
Στη Γλυφάδα σήμερα 5/09/2013 και στο Δημοτικό Κατάστημα, οι πιο κάτω

συμβαλλόμενοι :
Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, Δήμαρχος Γλυφάδας με την ιδιότητά του αυτή,

ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου με ΑΦΜ: 090052400.

Β. Η Γραφίστρια κ. ΑΙΚΑΤΕΡΝΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα Γλυφάδα , οδός Α.


Παπανδρέου αριθ. 16Α, με Α.Φ.Μ.: 079309953, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα

ακόλουθα :
 
Ι. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [87 Α΄].

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 & της παρ. 1 του άρθρου 273 του

Ν.3463/06.

Τις διατάξεις των παρ. 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως

προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.

Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 2362/1995 (247 Α΄), όσον αφορά τα

επιτρεπτά χρηματικά όρια.

Της υπ. αρ. 35130/739/9.8.2010 [ΦΕΚ 1291/11.8.2010/Α΄]Απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών.

Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.28/1980, με την επιφύλαξη των ειδικών

ρυθμίσεων του Π.Δ.346/1998 [230 Α΄], όπως ισχύουν.
 
Τα συντασσόμενα τεύχη της 72/2013 μελέτης, που θεωρήθηκαν από την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου μας για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο:ΑΔΑ: ΒΛ11Ω91-ΜΧΛ
 
«Δαπάνες Δημιουργικού Διαφόρων Εντύπων », πρ/σας δαπάνης 13.530,00(συμ/νου ΦΠΑ).
 
Την με αριθμό 365/2013, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

διατέθηκε πίστωση ποσού 7.500,00(συμ/νου ΦΠΑ), σε βάρος της με Κ.Α.

10.6615.0012 όμοιας του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας/εργασίας αυτής.
 
Την με αριθμό 4437/2013 Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση,δεδομένου ότι πληρούνται οι προβλέψεις του άρθρου 20 παργ. 13 του Ν.

3731/2008 (263 Α΄) , της εκτέλεσης της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο:
 
«Δαπάνες Δημιουργικού Διαφόρων Εντύπων», μη υπαγόμενης στις διατάξεις του

Νόμου 3316/2005 (42Α΄) στην Γραφίστρια: “ΑΙΚΑΤΕΡΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ”, που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με βάση τις τιμέςκαι τους όρους των συντασσόμενων τευχών της (72/2013) μελέτης του Δήμου μας.
 
ΙΙ. Αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων: “ΑΙΚΑΤΕΡΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ” , καλούμενη εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟ»:

1. Την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Δαπάνες Δημιουργικού Διαφόρων
Εντύπων » και ειδικότερα:
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ
 
 
1 Σχεδιασμός καισελιδοποίηση

ηλεκτρονικής έκδοσης
 
ΤΕΜ. 7 580,00 4060,00

2 Σχεδιασμόςενημερωτικού υλικού
 
(προσχέδιο-τελικό)

ΤΕΜ. 6 685,00 4110,00

3 Σχεδιασμός οπτικής

ταυτότητας (λογότυπο)
 
ΤΕΜ. 3 735,00 2205,00

4 Σχεδιασμός web graphics

και banners
 
ΤΕΜ. 5 125,00 625,0011000,00 23% 2530,00
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.530,00 €
 
 
με συνολικό τίμημα ποσού 13.530,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) και με βάση τους όρους των

πιο πάνω συντασσόμενων τευχών της (72/2013) μελέτης του Δήμου μας, σε συνδυασμό

με την από 30/08/2013 υποβληθείσα προσφορά της , σε βάρος της με

Κ.Α.10/6615.00012 πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους2013.
 
ΑΔΑ: ΒΛ11Ω91-ΜΧΛ
 
2. Η εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας θα γίνει μέχρι επτά (7) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας.

3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την πιστοποίηση και βεβαίωση

πραγματοποίησης της υπηρεσίας/εργασίας από τα αρμόδια όργανα του Δήμου,

υποκείμενης στις νόμιμες κρατήσεις.

Τέλος, ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των πιο

πάνω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, υπόσχεται δε ότι θα εκτελέσει πλήρως

κάθε υποχρέωση του, που απορρέει από το παρόν και τα συντασσόμενα τεύχη της
 
72/2013 μελέτης της υπηρεσίας/εργασίας.Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και ο καθένας των συμβαλλομένων

πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προς

ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤON ΑΝΑΔΟΧΟ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ11Ω91-ΜΧΛ 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου