"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
"Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ" ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΙ Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. 39.827,40€ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ!!! ΓΛΥΦΑΔΑΣ


 

 

 

                                                         ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ91-99Μ

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γλυφάδα, 12/09/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 53396

                                   ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ


                                Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καθιστικών » συνολικού τιμήματος ποσού

39.827,40(συμ/νου ΦΠΑ), που εκτελείται με συνοπτικές διαδικασίες

(πρόχειρος διαγωνισμός).

Στη Γλυφάδα σήμερα 12/09/2013 και στο Δημοτικό Κατάστημα, οι πιο κάτω

συμβαλλόμενοι:

Α. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ , Δήμαρχος Γλυφάδας με την ιδιότητά

του αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου, με


Α.Φ.Μ.:090052400

Β. Η προμηθεύτρια Εταιρεία με την επωνυμία:” «URBANICA AE » και ΑΦΜ

094435959, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Μπέλτσιο με ΑΔΤ

Τ190132, με έδρα το Μαρούσι, οδός Αιγιαλείας αριθ. 15, συμφώνησαν και

συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :


Ι. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του και έχοντας
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006 – 114 Α’), όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παραγ.6 του άρθρου 23 της υπ. αρίθμ. 11389/1993(185Β΄)
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ).

4) Τις διατάξεις της υπ. αρίθμ. Π1/3305/3.11.2010 [ΦΕΚ 1789/Β΄/12.11.2010]
Απόφασης του Υφυπουργού Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5) Την υπ. αρ. 278/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση
διενέργειας της εν λόγω προμήθειας.

6) Τη με αριθμό 509/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκαν οι πιο πάνω (α/α 7) τεχνικές προδιαγραφές της 102/2012 μελέτης
του Δήμου μας, που θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία και διατέθηκε

πίστωση ποσού 36.585,36( μη συμ/νου ΦΠΑ), σε βάρος της Κ.Α.

70.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 για τη
διενέργεια της προμήθειας αυτής.

7) Την υπ. αρίθμ. 1788/2013 απόφασή μας για τη διενέργεια της προμήθειας
αυτής με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) και καθορισμό των


όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.

8) Τη με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την
αποδέσμευση σχετικών πιστώσεων, έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης

προϋπολογισμού του Δήμου, για προμήθειες, παρεχόμενες υπηρεσίες/εργασίες
σε εξέλιξη, διατέθηκε πίστωση ποσού 36.585,36€ € (μη συμ/νου ΦΠΑ), σε

βάρος της Κ.Α. 70.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού

έτους 2013 για την πραγματοποίηση της δαπάνης αυτής.

9) Το από 14/05/2013 Πρακτικό διενέργειας του πρόχειρου αυτού διαγωνισμού

10) Την από 14/05/2013 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας ΔιαγωνισμώνΠρομηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και
απευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2013, που συγκροτήθηκε με τη με

αριθμό 61/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11) Την υπ. αρ. 250/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση του

από 14/5/2013 πρακτικού διενέργειας και του από 14/05/2013 πρακτικούΓνωμοδότησης και ανακήρυξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
12) Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λ.π., πουεναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί προμηθειών με το Δίκαιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης .
13) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΙΙ. Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία:

«URBANICA AE » καλούμενο εφεξής « ΑΝΑΔΟΧΟ»:
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ Α-όπωςπεριγράφεται

στην Τεχνική

Περιγραφή της

παρούσας
τεμ.58  τιμή μονάδας.240,00  σύνολο.13920,00
ΤΥΠΟΣ Β-όπωςπεριγράφεται

στην Τεχνική

Περιγραφή της

παρούσας
τεμ.104  τιμή μονάδας. 177,50  σύνολο.18460,00

γεν. σύνολο.32.380,00

φπα.23%=7447,4
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.827,40 €
1. Την προμήθεια των πιο κάτω ειδών στο πλαίσιο της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια καθιστικών» και ειδικότερα : με συνολικό τίμημα ποσού

39.827,40 (συμ/νου ΦΠΑ) και με βάση τους όρους των πιο πάνω τεχνικών

προδιαγραφών της 102/2012 μελέτης του Δήμου μας.

2. Η πληρωμή της πιο πάνω προμήθειας θα γίνει μετά την παράδοση και παραλαβήαπό την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Οι κάθε είδους κρατήσεις υπέρ τρίτων,

εκτός Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο εκτέλεσης της πιο πάνω προμήθειας.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ91-99Μ
3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης , ο ανάδοχος

προσκόμισε την με αριθμό Ν.614/703247-1/Β΄ εγγυητική επιστολή της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 3.238,00και ισχύος μέχρι την 30/4/2014.

4. Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’) και της με αριθμό 11389/8.3.1993 (185 Β’) απόφασης
του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και της με αριθμό 1788/2013 (α/α 9)απόφασης Δημάρχου, που επέχει θέση διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο

τμήμα της παρούσας.

5. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα υλικά θα παραδοθούν στο Δήμο

Γλυφάδας, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, χωρίς

κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη για

αυτά καθώς και για την τυχόν έλλειψη των συναρμολογημένων ιδιοτήτων των

υλικών, έστω και αν έγινε η οριστική παραλαβή και καταβλήθηκε από το Δήμο

το τίμημα.

6. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρείς (3)

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των παραδοθέντων

υλικών μέχρι την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής φέρει o

ανάδοχος.

Τέλος, ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των

πιο πάνω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υπόσχεται δε ότι θα εκτελέσει πλήρως

κάθε υποχρέωσή, που απορρέει από το παρόν, τις τεχνικές προδιαγραφές (α/α 7)
της προμήθειας αυτής και τη με αριθμό 1788/2013 (α/α 9) απόφασης Δημάρχου,που επέχει θέση διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και ο καθένας των

συμβαλλομένων πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κοινοποιούνται στις αρμόδιες

υπηρεσίες του Δήμου προς ενημέρωσή τους και για τις δικές τους ενέργειες.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ91-99Μ

www.static.diavgeia.gov.gr
 

1 σχόλιο:

  1. Ta kathistika tha ta balei kovta sto Piatsa Tulixto? Yiati apo'ti blepw kaneis apo ton Dimo then kanei tipota yia ta aparadekta sumbanta stin Plateia Esperithwn pou exei kataktisei to dimosio perasma me ta trapezia tou, thermastres kai obreles... akomi kai to metopiko parking piani me trapezia. Eleos dilathi Kaneis then lei tipota kaneis then kanei tipota ! Wraios Dimos kai kaliteros o Dimarxos..

    ΑπάντησηΔιαγραφή